Bulon mạ kẽm phi 16

Bulon VRS phi 16, mạ kẽm

Bulon 2 ĐR phi 16, mạ kẽm

Bulon móc phi 16, mạ kẽm

Bulon mắt phi 16, mạ kẽm

Bulon xoắn phi 16, mạ kẽm

Vui lòng chờ